เกมโค่นอำนาจ

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความแก้ไข

        เก็บทอง

ข้อความไม่ครบ

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ข้อมูลไม่ครบ

ข้อความเพิ่มเติม

     เพิ่มเติมในใบสรุปกติกา

ข้อความผิดพลาด

* ข้อมูลที่ผิดพลาด : ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อความแก้ไข

     ราชทูต