Mascot Design Contest

หมดเขตส่งผลงานแล้วจ้า

สยามบอร์ดเกม ขอเชิญชวนนักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้จักสยามบอร์ดเกม และทราบถึงข้อมูล ความรู้ และประโยชน์ของบอร์ดเกม
 3. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือก มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์สยามบอร์ดเกม ในช่องทางต่าง ๆ

นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องกดไลค์เฟสบุค Siam Board Games สยามบอร์ดเกม
 2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 3. มาสคอตที่ออกแบบจํานวน 1 ผลงาน ต้องแสดงในกระดาษขนาด A4 ไม่เกิน 2 แผ่น โดยต้องออกแบบให้เห็นอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลังและมุมเฉียง ซึ่งอาจจะแสดงในท่าต่างๆ เช่น ท่าไหว้ ท่าล้มโต๊ะบอร์ดเกม ท่าทอยเต๋า ท่าแสดงความเป็นมิตร หรือบุคลิกที่ดูสนุกสนาน เป็นต้น พร้อมตั้งชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงานที่ออกแบบ
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องระบุข้อมูลของตนเองลงบนผลงาน โดยพิมพ์ในฟ้อนต์ที่ชัดเจน อ่านง่าย มีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุลจริง และ ชื่อที่ใช้ในเฟสบุค
  • ที่อยู่ เบอร์โทรมือถือ และอีเมล์ (ที่ใช้ประจำ)
  • ชื่อสถาบันการศึกษาและสาขาที่เรียน (กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
  • ชื่อผลงาน
  • แนวคิดในการออกแบบ
 5. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 6. มาสคอตที่ออกแบบ เลือกใช้สีน้ำเงิน (R30 G90 B250 1E5AFA) และสีแดง (R240 G15 B15 F00F0F) เป็นองค์ประกอบในมาสคอตตามความเหมาะสม
 7. เน้นการสื่อถึงความสนุกในการเล่นบอร์ดเกม
 8. สามารถใช้อุปกรณ์ในการเล่นบอร์ดเกม เช่น ลูกเต๋า การ์ด ตัวเดิน ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบได้ แต่ขอให้ไม่นำมาเป็นตัวมาสคอตเอง เช่น ลูกเต๋ามีแขนขา
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกงานที่เข้ารอบ และโพสต์ขึ้นเฟสบุ๊ค Siam Board Games สยามบอร์ดเกม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์และกดแชร์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดจะได้รับรางวัล Popular Vote (กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รางวัลซ้ำ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดในอันดับถัดไป)
 10. ผู้ประกวดจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่ง และจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการลอกเลียนแบบ ทางบริษัทฯ จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานแต่เพียงผู้เดียว
 11. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากทางบริษัทฯ ทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้บริษัทฯ ไฟล์นามสกุล .psd .ai หรือ .esp เป็นต้น
 12. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจากทางบริษัทฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สยามบอร์ดเกม จำกัด ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อความหมายที่สะท้อนถึงสยามบอร์ดเกม
 2. ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 3. ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน

        ส่งผลงานทางอีเมล์ เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “SBG Mascot Contest 2020_ชื่อผลงาน” และระบุชื่อ-นามสกุล ท้ายอีเมล์ ส่งมาที่ thaiboardgame@siamboardgames.com

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและการประกาศผล

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับผลงานทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น.
 • เปิดให้โหวตทางเฟสบุคระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศผลในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ siamboardgames.com, เฟสบุค fb.com/siamboardgames และแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท Gift voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท Gift voucher มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท รวม 9,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณซรายน์โทร. 094-565-8800
 • Inbox ใน Facebook: Siam Board Games สยามบอร์ดเกม