Preloader

SBG Studio คืออะไร?

SBG Studio ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและพัฒนาวงการบอร์ดเกมในประเทศไทย โดยเน้นไปที่การสร้างเกมขึ้นมาเอง  เริ่มตั้งแต่การออกแบบ  การผลิต วางแผนการตลาด ไปจนถึงการจัดจำหน่าย โดยจะทำงานร่วมกันกับเหล่านักออกแบบบอร์ดเกมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาไปใช้ในเชิงธุรกิจต่อยอดให้วงการบอร์ดเกมในไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของเรา

พัฒนา SBG Studio ให้เป็น “สตูดิโอบอร์ดเกมสัญชาติไทย” ที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับบริษัทผลิตบอร์ดเกมในเวทีระดับโลกได้ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างนักออกแบบไทยกับการวางแผนเชิงธุรกิจ และการต่อยอดการนำเสนอสู่ตลาดไทย/ตลาดโลก ร่วมเติบโตไปพร้อม ๆ กับวงการบอร์ดเกมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

พันธกิจ

1. คัดสรรและพัฒนาบอร์ดเกมร่วมกับนักออกแบบให้ได้บอร์ดเกมที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของเกมนั้น ๆ มากที่สุด
2. สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์บอร์ดเกมโดยคำนึงถึงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล
3. ให้การสนับสนุนนักออกแบบเกมในเชิงธุรกิจและการตลาดสอดรับกับศักยภาพของเกม
4. ต่อยอดการพัฒนาบอร์ดเกมทั้งในเชิงกว้าง (ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย) และในเชิงลึก (เทคนิคในการออกแบบเกม)

วิธีการส่งผลงาน

นักออกแบบอิสระสามารถส่งตัวอย่างผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดสรรและพัฒนาต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการนำเสนอผลงาน

1. จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบเสร็จแล้วในระยะทดสอบเกมและมีตัวอย่างเกมจริงพร้อมเล่น (ตัวอย่างเกมไม่จำเป็นต้องเสร็จสมบูรณ์)
2. ต้องสามารถเล่นได้จริง มีส่วนประกอบอยู่ในตัวผลงานครบถ้วนทั้งคู่มือและส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับการเล่น
3. ผ่านการทดสอบการเล่นมาแล้วด้วยตัวเองและควรจะผ่านการทดลองเกมกับกลุ่มผู้เล่นที่หลากหลายมาแล้ว
4. มีไอเดียเกี่ยวกับภาพประกอบที่จะใช้ในเกมทั้งหมดมาคร่าว ๆ แล้ว โดยอาจจะเป็นภาพร่างหรือหาภาพประกอบมาใส่ในอุปกรณ์ประกอบการเล่น
5. ผลงานที่ส่งเข้ามานั้นแม้จะผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับแก้พัฒนาร่วมกันเพื่อขัดเกลาผลงานให้ดีที่สุดก่อนจึงจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตได้ หากมีส่วนใดที่ทางนักออกแบบไม่ประสงค์ให้ทางบริษัทปรับแก้ให้แจ้งมาพร้อมกับอีเมลที่ส่งผลงานมาด้วย
6. ผลงานการออกแบบบอร์ดเกมที่ส่งเข้ามานั้น ต้องยังไม่เคยตีพิมพ์หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน
7. นักออกแบบแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงานต่อเดือน

ในการนำเสนอผลงานให้นักออกแบบส่งผลงานมาทางอีเมล sbgssubmit@gmail.com โดยในอีเมลจะต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้

1.คู่มือวิธีเล่น (Rulebook) เป็นคู่มือที่เขียนกฎ กติกามาโดยละเอียด เพียงพอ สำหรับผู้อ่านใด ๆ สามารถทำความเข้าใจและเล่นตามได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม

2.รูปภาพประกอบ เป็นภาพประกอบเวลาเล่นอย่างคร่าว ๆ สอดคล้องกับธีมของเกม
3.คลิปแนะนำตัวเองและเกม ความยาวเวลา 5 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.แนะนำตัวนักออกแบบ
3.2.ชื่อเกม
3.3.ธีมและเนื้อเรื่องของตัวเกม
3.4.จำนวนผู้เล่น
3.5.เวลาที่ใช้ในการเล่นโดยประมาณ
3.6.กลุ่มเป้าหมายของเกม
3.7.จุดขายของเกมและเหตุผลว่าทำไมทางเราจึงควรเลือกเกมของคุณมากกว่า เกมของคนอื่นที่ส่งเข้ามาเมื่อทางบริษัท
ได้รับอีเมลแล้วจะทำการพิจารณาและติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งผลภายในระยะ เวลา 2 สัปดาห์ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบเกมต่อไป